top of page

föreläsningar / workshops

Vi inspirerar, inkluderar personalen och föreläser om hur man skapar attraktiva arbetsplatser och hur man kan marknadsföra sig som arbetsgivare. Våra föreläsningar och workshops kan också fungera som program för era TYKY dagar.

90 minuters workshops

  1. Generationerna x,y,z och alpha i arbetslivet
  2. Sälj inte tjänsten - sälj arbetskulturen
  3. Välmående på arbetsplatsen och den interna kommunikationen
  4. Arbetsgivarmarknadsföring - vad är det?
  5. Employer branding på TikTok
  6. Den hybrida arbetsmiljön - hur jobba både på plats och på distans
  7. Självledarskap och andra viktiga egenskaper i framtidens arbete

Generationerna x,y,z och alpha i arbetslivet
Vad är de nya generationerna? Vad förväntar och önskar de sig av arbetslivet? Vad innebär work-life balance och vilka andra särdrag ska beaktas? 

Sälj inte tjänsten - sälj arbetskulturen
I kampen om talangerna i arbetslivet spelar företagskulturen stor roll. Det räcker inte längre med att bjuda ut en lön och matförmån, nu behöver man erbjuda en passande  arbetskultur och mjuka värden. Under work shopen fördjupar vi oss i er företagskultur, definierar den och funderar på utvecklingsverktyg. 

Välmående på arbetsplatsen och den interna kommunikationen
Vad innebär välmående på arbetsplatsen och hur tar den sig uttryck? Varför är det viktigt med välmående på arbetsplatsen? Hurdan roll spelar den interna kommunikationen i välmåendet på arbetsplatsen? Vi tar en djupdykning i ämnet och reder ut vad är viktigt och värdefullt hos er och hurdana utvecklingsbehov det finns.

Arbetsgivarmarknadsföring - vad är det?
För att hitta de rätta talangerna i den rådande arbetskraftsbristen är det viktigt att kommunicera internt och externt vad som är bra och lockande med just ert företag, hurdan er arbetskultur är och vad gör er bättre än andra företag. Vi funderar på vad arbetsgivarmarknadsföring är och hur det ser ut i praktiken.


Employer branding på TikTok
Känns det att alla gör arbetsgivarmarknadsföring på Facebook och Instagram och ni vill skilja ur mängden? I så fall är TikTok det följande steget för er. Ni lär er grunderna i TikTok och funderar på hur det ska användas. Ni får en inblick i hur producera material samt hur annonsera det. 

 

Den hybrida arbetsmiljön - hur jobba både på plats och på distans

Distansarbete och en hybrid miljö i arbetslivet kom med buller och bång och är här för att stanna. Vad innebär hybridarbete för företagen och de anställda och hur ska alla lära sig att fungera i den nya vardagen? Ni får konkreta verktyg för att utveckla samarbetet och välmåendet i en hybrid arbetsmiljö.

 

Självledarskap och andra viktiga egenskaper i framtidens arbete

Självledarskap är en viktig egenskap både i arbets- och privatlivet, men hur blir man bra på det? Vad betyder självledarskap och varför krävs det nu av alla? Vi funderar på varför det är viktigt att leda sig själv och vilka andra egenskaper är väsentliga i framtiden. 
 

HELDAGS WORKSHOP
En attraktiv arbetsplats

1. Learning café -verkstad kring ämnet “attraktiv arbetsgivare”.
- Deltagarna funderar ut vad som är viktigt och intressant i en arbetsplats och vilka faktorer spelar roll då de själva väljer en arbetsplats. Vi jobbar enligt learning café modellen för att engagera deltagarna. De får även reflektera över och kommentera andras tankar.


2. Att beskriva och definiera sin egen företagskultur, värderingar och visioner. - Vi skapar en blankett som bas för arbetet åt deltagarna att fylla i och som är användbar även i framtiden efter att kursen avslutats. De funderar på det egna företagets kultur, hurdana värderingar de har och hur de syns i praktiken och hurdana visioner de har för företaget. De får presentera sina alster åt
andra och deltagarna ska kommentera varandras planer.


3. Välmående på arbetsplatsen och den interna kommunikationen
- Vi ordnar en work shop där deltagarna får fundera ut hur de tänker att
välmåendet i det egna företaget är och hur de i framtiden ska hålla sig
uppdaterade om det.
- Deltagarna får göra upp en plan för den interna kommunikationen på sin egen arbetsplats - vad informeras, vem informerar, när de informerar om diverse ärenden och hur de gör det.


4. Ledarskap; Jag som chef och ledare.
- Vi har en kort föreläsning om de nya generationerna
- Vi ordnar en work shop där vi funderar på hurdant modernt ledarskap är och hurdana utmaningar och möjligheter det för med sig.
- Deltagarna får utvärdera sig själva som ledare med samt hitta
utvecklingsbehoven och göra upp en plan för hur de ska åtgärda dem.

Marknadsföring av er som arbetsgivare

Den externa kommunikationen 


1. Vi skapar en strategibotten åt deltagarna där de funderar vem som är målgruppen,
vilka digitala kanaler använder målgruppen, var kommer målgruppen i kontakt med
företaget? På basen av det går vi igenom var företaget bör synas och med vilket
budskap för att bli din kundens första val. Här funderar deltagarna ut sitt EVP,
företagskulturen, tone of voice, visuella stil mm.

2. Vi skapar en innehållsplan för marknadsföring på sociala medier för hela året, samt gör ett exempel på en månad. Vi funderar på vem kommunicerar vad i företaget,
internt och externt. Här går vi även igenom Brand ambassador -konceptet. Vad är det, hur fungerar det, vilka möjligheter för det med sig och hur kunde jag använda det?

3. Vi ser över hur annonseringen fungerar i ads manager, annonseringsverktyget för både Instagram och Facebook och går igenom annonsernas målsättningar (räckvidd,
länkklick, följare m.m), innehåll (bild, text, layout), hur algoritmerna fungerar .

 

Vi går även kort in på LinkedIn, Youtube och TikTok samt Google. Före denna del är det fördelaktigt om deltagarna själv öppnar ads manager via företagets Facebook sida,
så har man enklare att följa med.


WhatsApp Image 2023-06-21 at 08.55.39.jpeg
bottom of page